از قول من روی تمام جاده‌ها بنویس
آمدن دل میخواهد نه پا
پ ن: رأی من تویی که دعای سحرگاهت میرسد به کوه