من لم یرى معشوقته فی الفراق
لم یفهم معنى الحب أبدا

هر آنکه معشوق خود را در ایام فراق نبیند
هرگز معنای عشق را نفهمیده است

پ ن: الوجوم، اندوهی است که صاحبش را لال میکند