به چشمانی که ماه را نمی‌بینند بگو
او این راه را برای تو آمده بود...