تمام عمر به لحظه‌ای میگذرد اما
این فراق توست که هر لحظه‌اش میگذرد سالها

پ ن: و قرآن را به آغوش بگیر آنگاه که دلتنگ ماه شدی،
حرفهای ماه لابه‌لای آیه‌هاست!