مهر تو را گر بذل جان قرار می‌دادند
کجا هر نافرهادی میشد یار شیرینم؟