شکسته‌های دلم را چو دانه‌های تسبیح پاره به نخ کن
وگرنه باورت نمیشود فردا
روزی به قدر دانه‎‌های انار عاشقت بودم