مردن و رفتن از قصه ی دنیا به لحظه‌ای است اما
آنچه برایم سخت است زندگی بی‌حضرت لیلاست