بله عزیز من، یعقوب هم پیامبر خدا بود؛
اما یک پیغمبر چگونه میتواند بگوید که دلتنگ است؟!