که بر عاشق نیز واجب است در شب اول قبر
سؤالش از ملائک این باشد: کجاست آن خدای
که دعای وصل معشوق را بر ما مستجاب نکرد؟