إِلَّا قَوْمَ یُونُسَ لَمَّا آمَنُوا کَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ (یونس98)

و گاهی غرق شدن، آخرین صراط عشق است
وقتی هزاران بار پیراهنش را بوییده باشی و برنگشته باشد