و هو یُدرک الأبصار (انعام آیه30)

او دیدن را درک میکند

دیدن با نگاه کردن فرق میکند

آنکه دوستت دارد همیشه تو را می بیند

مثل من که همیشه تو را می بینم!