و لسوف یعطیک ربک فترضی ( سوره ضحی آیه 5)

به زودی خداوند او را به تو خواهد داد تا راضی شوی

عشق گناه نیست که از  آن توبه کنی

طاعتی است که در دنیا قبل از آخرت به بهشتت میرساند آن سان که زلیخا را

پ ن : چه بی هنر بود آنکه گفت سکوت نشانه رضاست، من هر کجا سکوت دیدم پشت سرش رفتن بود

 سوغات سفر نمیخواهم تو را به امام رضا با من حرفی بزن!