در عالم عشق، وصل و هجر یک طعم دارند
زهر و عسل یک خاصیت دارند
روز و شب یک رنگ دارند
ماضی و مستقبل هر دو حاضرند
اشک و دریا هر دو عاشق اند