أَلَیسَ ٱللَّهُ بِکَافٍ عَبدَه (زمر36)

عشق راز است نه نیاز
گیرم که نخواند یا بخواند و نداند و نفهمد
که چقدر دوستش دارم
همین که خدا میداند برایم کافی است!