فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّی ( انعام 77)

پس چون ماه را در آسمان دید گفت: این خدای من است

بت من همان ماه است که به زمین آمدنش راضی نمیشود

دوستش دارم چون هیچ وقت برای دلم ماضی نمیشود!