نحن نقصّ علیک أحسن القصص (یوسف3)

زیبایی أحسن القصص به جوان شدن زلیخا یا بینا شدن یعقوب نیست
إن جمالها، لقصة الذین أصروا على حبّ یوسف حتى وصلوا إلیه...

پ ن: زیبا، این کلمه فقط به تو می آید بانو