با این خیال که دلتنگ ما شدی
امشب هم گذشت به لطف این محال‌ها