با امید می‌آیم و با افسوس برمیگردم
قربان دستان خالقت بروم
که چشمان تو را یوسف

و مرا یعقوب آفریده است

پ ن: إذا نسیتنی فالله لاینسینی