کاش که بیدار نشود تا به أبد
آنکه در خواب ببیند روی تو را

پ ن: مثل فرهاد بودن نشان از کوه میخواهد نه رود