مثل چشمانت، مثل حرفهایت
دارد بهشت را آنکه تو را داشته باشد