بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَت؟ (تکویر- آیه 9)

آن که به تو نرسید نمرد ولی حیات دلش به پایان رسید