و هرگاه از تو درباره عشق پرسیدند 
کوه را نشانشان بده و بگو: اینچنین!