در این جهان پر از إبن‌الیعقوب‌ها
یوسف اوست که دردها را
با پیراهنش درمان میکند

پ ن: حضرت صد و شصت و پنج دلم؛
          تو عین عشق و من دل صبورم!