با آنکه میدانم نمی آیی باز این منم که می آیمت
اگر نام این عشق نیست پس عشق چیست؟!

عکس نوشت: به من بگو دوستت دارم ، یا مثل روز اول یا برای آخرین بار