از روزی کز زیارت چشمان تو باز آمدم
به جز رنگ سیاه هیچ رنگی دلم را نمی رباید
چشمانت به من یاد داده اند که عشق را در رنگ سیاه جستجو کنم
این همان رازی است که فرشتگان را به سجده کشانده است

پ ن: باران می بارد چون ابر نمیتواند بار بیشتری تحمل کند
اشک می ریزد چون قلب نمیتواند درد بیشتری را تحمل کند
قلم اما اگر می نویسد فقط یک دلیل دارد
دوستت دارم!