نه میروی ز یادم که زندگی کنم نه می آیی کنارم که عاشقی کنم

شبیه یوسف زیبایی و چون داعش بی رحم، من شهید توأم محبوب همیشه ام

داغ عشق : تقدیر باید بداند چگونه از هجر وصال میسازی ...

بنویس نامه ات را برای دلی که عقل منع کرده نوشتنش را 

واژه ها منتظر نمی مانند!