إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْ‌وَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ (بقره158)

روزها در پی هم، ماه ها و سالهایی را رقم میزند که نامش عمر است
عمری که امید، دعا و آرزو تمام دارایی اوست تا کوه های ناصبور
دوباره اشک های متوالی این غریب را به تماشا بنشینند
کوه ها صبح را با سکوت آغاز میکنند، کوه ها سلام او هستند به تو
و تنها شاهد قدم های پیامبری که سعی صفا و مروه را نه هفت بار
که هفتاد بار به جان خریده است تا تو بدانی عشق پنهان است و وصل آشکار،
نه هر آنکه یافت به وصل رسیده باشد و نه هر آنکه نیافت نرسیده باشد
که در یافت و نایافت، یوسف را هر که دیده رسیده باشد!

پ ن: خداوندا بهشت و جهنم، آسمان و زمین، زندان و زندانی، همه متعلق به توست
تو را به سوز و حزن اشک های یعقوب سوگند، هجران را تقدیر عمر من مگردان!