بعضی چیزها هست که نمیدانی
مثلا اینکه چند بار آمدم و نیامدی؟!