اشک برای نجات دل نازل شد
تا یوسف عزیزتر از عزیز مصر باشد برایت
و من چون رسول تو هستم
هم میبینمت و هم میشنومت
که این وعده خداست:

«اشک برای عاشقی که صبر میداند
معجزه خواهد کرد قطعا...»

پ ن: میبینی لیلا؟ اربعین امسال هم بی همسفر ماندم!