دعاهایی وجود دارد که
تنها برای یک نفر خوانده میشود

ربنا آتنا دنیایم را ...