مقصد و مقصود من در تمامی دعاها تو هستی
و حالا تنها یک معجزه میخواهم که نامش وصل باشد

پ ن: جمعه ها و سفرها، نامه ها و دعای سمات