حیث یسکت الحبیب لماذا لایخذلنا الغریب؟
وقتی عشق سکوت میکند چرا غریبه ها ما را کوچک نشمارند؟!

پ ن: مرزی میان داشتن و نداشتنت نیست، درست از همان روز که آمدی نیستی