چقدر دلم برایش تنگ شده است
آنکه ماه آسمان، لیلا میخواندمش

پ ن: به دنبال آن خدایم که عمر نوح به ما دهد
 هزارسال زنده باشم، کنارش تنها زندگی کنم ...