لا أیْأَسُ مِنک (صحیفه سجادیه)
من از تو ناامید نمیشوم!

اللهم یونس...
آمین که بگویی
برمیگردد حتما