فراقک هو هجری و لکن
لا تیأس من المعجزات

ما دام القمر فی السماء

فراق تو هجران منست
ولیکن تا ماه در آسمان است

از معجزات مأیوس مباش!