تنها یک گوشه از تقدیر است
که میتوانم بودنت را احساس کنم
و آن قلب منست که خدا نیز
به قلب ها نگاه میکند!