مثل ضوء القمر الذی ینیر لیالیک
أیضا دع عشقی یتسللُ إلى قلبک
مثل نور مهتابی که شب هایت را روشن میکند

تو نیز شعله عشقم را در قلبت روشن نگه دار

پ ن: یذوب القمر إذا لم تنظر إلیه من شدة الوحدة
به ماه اگر نگاه نکنی از غم تنهایی آب میشود...