محال است که لیلا، مجنون خویش فراموش کند
حتما من بی کسم یا که در مصر یوسفی نیست!