یوسف در چاه شد و یونس به دریا
تا تو بدانی روزی عشق
نه در خاک است و نه در آسمان
که این قلب است که باید بسازد
با دور بودن ها، با اشک ها و با خاطرات
که خدای متعال نیز به قلب ماه نگاه میکند
فإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَا یَنْظُرُ إِلَی صُوَرِکُمْ
وَ لَا إِلَی أَمْوَالِکُمْ وَ لَکِنْ یَنْظُرُ إِلَی قُلُوبِکُمْ
آه لیلای همیشه ام، من یونس دریای تو هستم
 که رنگ دلفریب زمان حتی برای لحظه ای
یاد تو را از دلم دور نکرد.
اما تو نیز آیا از حال دلم خبر داری؟!

کاش هنوز هم از کوه بودن برایم میگفتی
از آخرین ستاره آسمان 
از دوست داشتن وسط باران!