پس می بویمت از همین فاصله
با همه سلول های قلبم

و همیشه دلتنگت میمانم
ک
ه دلتنگی یادواره ی دوست داشتن
و عزیز بودن کسی است
که
باید همین نزدیکی ها باشد ولی نیست؛

به جبر تقدیر و هزاران دلیل دیگر
که هیچ کدام از غم فاصله نمی کاهد