ماه برای دیگران قمر است
و برای من اما، «تو» خواهی ماند
ماه همان خورشید کم است
که می آید و می ماند و می تابد
تا بی تابی ات کم شود...

پ ن: بیست سال ندیدن سخت تر است
یا هیچ‌وقت ندیدنت؟