الِف یار عین ﴿1﴾  ذلِکَ الکتابُ لا شَکَ فیه هُدی للعاشِقین ﴿2﴾
الّذین صُمتهم صوت وَ وَصلهم موت ﴿3﴾ فَیَسکتون و عُیونهم ینتظر لقآئی وَ عودَتی

وَ لَکَ مِنّی ألفَ شُکر ﴿4﴾ اولئکَ مَعشوق رَبّهم وَ اولئک هُم العاشقون ﴿5﴾

الف یار عین ، این کتابی است که در صدق آن هیچ شکی نیست کتابی که راهنمای هر عاشقی است

همان ها که سکوتشان فریاد و وصالشان مرگ است، همان ها که سکوت کرده اند در حالی که چشمانشان

منتظر لقاء و وصال یار است پس از من نیز هزاران درود و سلام به آنها باد

آنها که معشوق خدایشان هستند و آنها که عاشقانه زندگی میکنند