محبوب همیشه ام ببخش مرا اگر این اشک ها مجبورم کرده اند که دوباره از تو بنویسم
با اینکه خوب میدانم عشق تو را آن گونه که باید و شاید به نوشتن نمیدانم و نمیتوانم
پس بشنو از من که تو یوسف می بینی و یعقوب نه، لیلی می بینی و مجنون نه
تو معشوقی میدانی و عاشقی نمیدانی! تو خود را میبینی و از حال دلم خبر نداری
که من از نبودت سخت غمگینم، هر روز خورشید را می بینم که وقتی غروب میکند
جایش را ماه در آسمان میگیرد و تو نیستی که ببینی در نیستی تو
هیچکسی نمیتواند 
جایت را در دلم بگیرد!
آه باور کن دنیا بعد تو برای دانیال زیبا نیست 
پس دعا میکنم نباشم تا نبودنت را هیچگاه نبینم
چون وقتی نباشی مرگ برای من آسان و
 زنده ماندن بی تو برایم سخت تر از هر مرگ است!