ماه من می آید، هلال میشود، بدر میگردد و بر میگردد ...

پ ن : حتی اگر تمام دنیا کنارم باشند من بی تو همیشه تنهام