درباره عشق، هر آنچه شنیدی دیدی!
گاهی بوی یوسف از دوردست ها به مشام میرسد

پ ن: تنها آنکه برایت مینویسد، دوستت دارد