عشق تکه ای از قلب توست
تا وقتی قلب هست چگونه از فراق شکایت کنم؟!

پ ن: دریا به من یاد داد هرچه غرق تر باشی او نزدیکتر است
مواظب خودت باش، تو تمام یونس مرا با خود داری!