زیبا را دیدن با زیبا دیدن فرق میکند
زیبا را همه زیبا می بینند
ولی معشوق را فقط عاشق!
حالا فکرش را بکن
هم او زیبا باشد و هم تو عاشق او

پ ن: در این دنیا همه چیز بر عکس است، دیروز ابراهیم در آتش و فرعون در آب شد

امروز معشوقم عاشق و عاشقش تنها شد، ما نمانیم و عشق ما ماند پس بخوانید مرا ...