مرد آن است که در زندگی بشناسد خدایش و معشوقش را
پس آنکه در سکوت دوستت دارد نامش خداست
اگرچه تو هیچ وقت قلبش و قبله اش نبوده باشی!