هرچه میخواهی
 دوری کن تو از پیراهنش
این پیامبر اما
با اشک می آید به دیدارت هنوز

پ ن: یعنی خدا نمیبیند که بر ما چه میگذرد؟!