وَأَلْقُوهُ فِی غَیَابَتِ الْجُبِّ (یوسف10)

نه یعقوبی چشم انتظار است
و نه لیلایی دل نگران!
یوسفی بی پیراهنم که مرگ از من
تنها چاهی را پر میکند

پ ن : دوباره این شهر را با بغض ترک کردم